Diakonie

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, ve věku 18 – 64 let, kteří potřebují podporu při získávání a zvyšování dovedností pro samostatný život a při začleňování do společnosti. Služba je poskytována ambulantně – přímo v zařízení služby (na adrese Teplická 1, Litoměřice) nebo terénně - například u Vás doma, na Vašem pracovišti, při cestování, při doprovodech na úřady, k lékařům a další. Služba je poskytována bezplatně, standardně po dobu dvou let, lze prodloužit o 6 měsíců.

Informace pro uživatele

POMŮŽEME VÁM:

 • jak zvládnout samostatně pečovat o domácnost, o oděvy, o sebe a jiné členy domácnosti (vaření, žehlení, praní, uklízení, dodržování hygieny, péče o zvířata) 
 • s cestováním (do práce, od nás domů, za kamarády)
 • s vyřízením záležitostí na úřadech 
 • co dělat v krizových situacích
 • jak pracovat s počítačem, telefonem a dalšími běžnými přístroji
 • s hospodařením, penězi a nakupováním
 • jak trávit volný čas, kde si najít kamarády
 • s  hledáním práce, přípravou na práci, vstupem do zaměstnání a udržením si práce.(hledání v inzerátech, vyřízení dokumentů, doprovod na vstupní prohlídku a k zaměstnavateli, podpora na pracovišti )

Každý náš uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým se schází na pravidelných schůzkách. S ním plánuje, jak často bude potřebovat naší podporu.

Pokud máte o službu zájem, vyplňte žádost o vstup do služby a pošlete ji nebo doneste na naší adresu (Diakonie, Teplická 1, 412 01 Litoměřice). Žádost můžete také poslat mailem na sr@diakonieltm.cz. Zavoláme Vám a potvrdíme, že jsme ji přijali a domluvíme si schůzku, kde sdělíme informace o službě. Žádost je také možné vyplnit přímo na dohodnuté schůzce.

Informace pro zaměstnavatele

Zaměstnavateli, který zaměstná člověka se zdravotním postižením můžeme pomoci: 

 • s vyřizováním formalit souvisejících s nástupem uživatele do zaměstnání (tvorba pracovní smlouvy, délka pracovní doby, tvorba pracovní náplně, pojištění apod.)
 • při komunikaci s uživatelem
 • zajistit asistenci na pracovišti při zapracování uživatele, pomoc  s jeho začleněním do kolektivu spolupracovníků
 • pomoc s řešením krizových situací na pracovišti (aby se předešlo ukončení pracovního poměru)

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší zaměstnavatelům také řadu výhod:

 • získání motivovaného zaměstnance, který nepovažuje za podřadné vykonávání pomocných a jednoduchých prací.
 • plnění povinného podílu
 • daňové úlevy
 • zvýšení prestiže firmy v očích veřejnosti
 • podpora uživatele přímo na pracovišti (bezplatná)
 • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podrobnosti o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením najdete zde.

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace v Diakonii ČCE v Litoměřicích je podporovat lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a zapojili se do běžného života ve společnosti podle svých možností a schopností.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je podpořit klienta tak, aby zvládl samostatně nebo s přiměřenou podporou naplňovat své individuální potřeby a cíle. Rozvojem schopností a dovedností v maximální možné míře zvýšil svoji samostatnost a soběstačnost, mohl se zapojit do běžného života v komunitě a dokázal uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy.

Další dílčí cíle:

Bydlení:

● Uživatel je samostatný nebo s malou podporou zvládne péči o vlastní osobu (hygiena, úprava zevnějšku a péče o oděvy, plánování denního režimu, zabezpečení stravy), v případě potřeby zvládne pečovat o blízké osoby.

● Uživatel zvládá samostatně nebo s přiměřenou podporou samostatné bydlení a péči o domácnost (nakupování, hospodaření s penězi, vedení vlastního rozpočtu, ovládat běžné domácí spotřebiče, udržovat pořádek).

Samostatný život:

● Uživatel zvládne samostatně nebo jen s malou podporou se pohybovat po místě kde žije, zvládá samostatně cestovat a využívat veřejné dopravní prostředky, navštěvuje běžně dostupné služby, dokáže využívat svůj volný čas, plánovat ho, účastní se kulturních, sportovních a společenských událostí.

● Uživatel umí samostatně nebo s malou podporou jednat na úřadech, vyřídit si osobní záležitosti a zvládá jednoduché úřední úkony (podpis, vyplňování formulářů, jednání s úředníky, orientace na úřadech). Uživatel zná svá práva a umí je uplatňovat.

● Uživatel je samostatný v komunikaci (dorozumí se, používá běžné komunikační prostředky) orientuje se v čase, osobách, místě, v obvyklých situacích a dokáže v nich přiměřeně reagovat, dokáže reagovat v krizových situacích, umí si samostatně vyhledat potřebné informace.

Zaměstnání:

● Uživatel si umí najít a udržet vhodné zaměstnání (vyhledávání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem, má pracovní návyky a zná pracovní práva a povinnosti).

Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, které jsou odhodlány rozvíjet svou samostatnost, zdokonalovat a rozvíjet své dovednosti a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Je určena pro osoby ve věku od 18 do 64 let.

Nepříznivá sociální situace

Nepříznivou sociální situací ve službě sociální rehabilitace pracovníci rozumí situaci, kdy se uživatel chce více osamostatnit, ale v důsledku svého postižení nemá dostatek schopností nebo z důvodu zdravotního postižení ztratil soběstačnost a chce tuto situaci změnit.

Zásady poskytování služby

Individuální přístup k uživateli (milosrdenství)

Jsme vnímaví k individuálním potřebám uživatelů a hledáme cesty, jak je naplnit. Službu uzpůsobujeme potřebámmožnostem a schopnostem každého uživatele. Je pro nás zásadní dbát na důstojnost a jednání s úctou ke každému uživateli. Respektujeme autonomii uživatele, prosazujeme dodržování lidských práv a základních svobod. (hodnota milosrdenství)

Podpora aktivity a samostatnosti uživatele (naděje)

Důvěřujeme v možnosti dalšího rozvoje každého uživatele, tak aby se cítil důležitý a oceňovaný. Klademe důraz na jeho aktivní přístup během celé spolupráce a posilování kompetencí při řešení  situace. Uživateli poskytujeme takovou podporu, která je nezbytně nutná pro zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.

Zapojení do společnosti (společenství)

Zpřístupňujeme, co je běžné, nenahrazujeme dostupné služby. Podporujeme uživatele, aby mohli žít běžným způsobem života, podle svých představ. Podporu směřujeme  k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními, aktivně využívali svá práva i odpovědně plnili své povinností. Podporujeme přirozené vztahy a spolupráci s rodinami a opatrovníky. 

Profesionální a týmová práce (fortelnost)

Záleží nám na kvalitě, služby poskytuje tým kvalifikovaných pracovníků. Odpovídáme za odbornou práci, průběžně se vzděláváme. Vybíráme takové metody, které jsou pro každého uživatele nejvhodnější. Spolupracujeme s odborníky i s lidmi, kteří mohou poskytnout uživateli přirozenou podporu v běžném prostředí.

Kontakt

Kontakt - Kateřina Holubová
Kateřina Holubová vedoucí služby, pracovnice v sociálních službáchholubova@diakonieltm.cz+420 775 251 554
Kontakt - Jana Zalabáková
Mgr. Jana Zalabáková sociální pracovnicezalabakova@diakonieltm.cz+420 734 794 559
Kontakt - Larysa Kubátová
Larysa Kubátová pracovnice v sociálních službáchkubatova@diakonieltm.cz+420 739 047 800
Kontakt - Klára Černá
Mgr. Klára Černá vedoucí Nábytkové dílny, pracovnice v sociálních službáchcerna@diakonieltm.cz+420 730 585 738