Diakonie

Sociálně terapeutické dílny

Do Sociálně terapeutické dílny mohou docházet lidé s mentálním nebo zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dostatečné sociální a pracovní schopnosti, zkušenosti a návyky.

Nabízíme možnost si vše potřebné natrénovat a získat tak větší možnost najít si zaměstnání. Služba je poskytována bezplatně, platí se pouze za poskytnutí stravy. Kapacita služby je 10 osob, okamžitá kapacita při individuální práci 3 osoby.

Kde službu poskytujeme

Komenského 152, Terezín411 55

std@diakonieltm.cz

Informace o službě

Nabízíme pomoc a podporu lidem s mentálním postižením nebo zdravotním postižením (osoby po získaném poškození mozku) ve věku od 16 do 64 let. Společně budeme pracovat na tom, abyste byli co nejvíce samostatní.

Můžete si vyzkoušet pracovní činnosti z různých okruhů:

 • práce v kuchyni
 • péče o domácnost
 • práce na zahradě
 • úklidové práce
 • práce s prádlem (praní a žehlení)
 • tvořivé aktivity

Úzce spolupracujeme s chráněným pracovištěm Restaurace Klobouk, které se nachází ve stejné budově.

Můžete nás oslovit sám nebo s pomocí někoho dalšího (např. opatrovníka, rodiče). Domluvíme si schůzku, kde Vám řekneme informace o službě. Pokud se rozhodnete, že chcete službu využít, můžete vyplnit žádost (záložka ke stažení). Žádost můžete vyplnit hned, nebo s naší pomocí. Až nám vyplněnou žádost předáte, domluvíme se, co je nutné udělat pro nástup do služby.

Kontakt

Kontakt - Lucie Matulová
Bc. Lucie Matulová vedoucí služby, statut. zástupcematulova@diakonieltm.cz+420 774 535 327
Kontakt - Jana Hemzová Krýslová
Jana Hemzová Krýslová pracovnice v sociálních službách, zástupce vedoucíhemzova@diakonieltm.cz+420 775 251 557

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je podporovat osoby s mentálním postižením nebo zdravotním postižením při osvojování a upevňování sociálních a pracovních dovedností a návyků, které jim umožní smysluplně a aktivně trávit čas a dávají větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce. 

Cíle služby

Cílem Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je, aby klienti získali a rozvíjeli základní sociální a pracovní dovednosti, které jim usnadní začlenění do společnosti a zlepší možnosti jejich pracovního uplatnění

Dílčí cíle:

 1. Klient je samostatný v běžných denních činnostech. Klient sám nebo s minimální podporou je ve službě soběstačný a dokáže dodržovat domluvená pravidla.
 2. Klient získal pracovní návyky a dovednosti a dále je rozvíjí. Klient sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností a zvládne vybranou pracovní činnost.
 3. Klient je schopen sám nebo s minimální podporou uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce, zapojí se do následného hledání místa, např. ve spolupráci se službou sociální rehabilitace.

Okruh osob

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením (osoby po získaném poškození mozku)

Věková skupina: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)

Za nepříznivou životní situaci považujeme takovou situaci, kdy zájemce o službu má v důsledku svého postižení ztíženou schopnost pracovat, nemá osvojené pracovní návyky a kompetence k získání a udržení zaměstnání na chráněném či volném trhu práce.  Má předpoklady a motivaci pro seberealizaci při zapojení do pracovních činností a dalších aktivit v Sociálně terapeutických dílnách.

Zásady poskytování služby

Ve své práci se opíráme o čtyři základní hodnoty Diakonie ČCE: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Hodnoty Diakonie
Hodnoty Diakonie

V přímé práci s klientem se projevují především v těchto zásadách práce:

 1. Individuální přístup a podpora předpokladů klienta (milosrdenství)

Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu. Podporujeme klienty na základě jejich vloh a možností.

 1. Důstojné a rovnocenné jednání, respektování práv (fortelnost)

Ke všem klientům služby přistupujeme s respektem při zachování jejich lidské důstojnosti. Respektujeme jejich rozhodnutí.

 1. Zapojení klienta do společnosti (společenství)

Pomáháme klientům zažít nové kontakty a získat zkušenosti využitelné v přirozeném sociálním prostředí.

 1. Směřování k samostatnosti (naděje)

Snažíme se o zachování a získání co největší míry samostatnosti.